Ποιές είναι οι αλλαγές και πως με επηρεάζουν; Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες Μηχανημάτων οι οποίες υιοθετήθηκαν και εναρμονίστικαν κάτω από την Κυπριακή Νομοθεσία ΚΔΠ428/2008  (Βλέπε Παράρτημα Ι) , ο έλεγχος αλλά και η εφαρμογή συγκεκριμένων σημείων που αφορούν θέματα ασφαλείας των μηχανημάτων σας είναι βάσει  νομοθεσίας υποχρεωτικά. Ποιά έιναι αυτά τα σημεία; Οποιαδήποτε σηματοδότηση αλλά και λειτουργία ενός […]

Read more